• Home
  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวสารและการอบรม
  • บยสส. 3 สัมมนากลุ่มย่อย กลุ่มที่ 5 หัวข้อ “ซีรีย์วายกับการขับเคลื่อนกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทย? และการผลักดัน ซีรี่ย์วาย ให้เป็น Soft Power ที่แข็งแรงอีกด้านของประเทศไทย”